ماست - خامه ای - سیاحت 7 - آریا پاک سپاهان - لبنیات
ماست - خامه ای - سیاحت 7 - آریا پاک سپاهان - لبنیات
ماست - سیاحت 7 - آریا پاک سپاهان - خامه ای

پس از دریافت شیر با کیفیت باکتریولوژیکی بالا چربی شیر با اضافه کردن خامه پاستوریزه تا 6 درصد استاندارد گردیده و فرایند روی آن انجام میگیرد و بسته بندی میشود .به علت بالا تر بودن ماده خشک این ماست در مقایسه با شیر میزان املاح و ویتامین های ان در مقایسه با شیر هم حجم بیشتر است .هر چند که در طی حرارت دادن مقداری از ویتامین های موجود در شیر کاهش میابد اما بعضی از این ترکیبات به وسیله باکتریهای ماست در ضمن فرایند تولید به مقدار قابل توجهی ساخته میشود                                                                                                      

​2/5 کیلویی

​1/5 کیلویی

900 گرمی

ماست خامه ای

ماست پرچرب - آریا پاک سپاهان -لبنیات - سیاحت 7
ماست پرچرب - آریا پاک سپاهان - سیاحت 7 - لبنیات
ماست - پرجرب- سیاحت 7 - آریا پاک سپاهان - لبنیات

​2/5 کیلویی

​1/5 کیلویی

900 گرمی

پس از دریافت شیر با کیفیت باکتریولوژیکی بالا چربی شیر با اضافه کردن خامه پاستوریزه ما بین 3 تا 6 درصد استاندارد گردیده و فرایند روی آن انجام میگیرد و بسته بندی میشود.افرادی که دچار عدم تحمل لاکتوز (قند موجود در شیر )هستند میتوانند به جای شیر از ماست پر چرب سیاحت هفت استفاده کنند بدون آنکه عوارض ناشی از عدم تحمل لاکتوز در آنها بروز کند زیرا لاکتوز موجود در شیر توسط باکتری های ماست تبدیل به اسید لاکتیک میشود.                                                                                                    

ماست پرچرب

ماست کم چرب - آریا پاک سپاهان -لبنیات - سیاحت 7

900 گرمی

پس از دریافت شیر با کیفیت باکتریولوژیکی بالا چربی شیر بین 5/0 تا 3 درصد استاندارد گردیده و فرایند روی آن انجام میگیرد.برای افرادی که در رژیم لاغری خود ماست کم چرب سیاحت هفت را می گنجانندبیشتر از افرادی که صرفا دریافت کالری خود را کم میکنند کاهش وزن دارند.هم چنین این افراد در مقایسه با افراد دیگر 22 درصد وزن بیشتر  61 درصد چربی بدین بیشتر و 81 درصد بیشتر چربی دور شکم را در طی  12 هفته کم میکنند.                                                                      

ماست کم چرب