فرآورده های لبنی  7

تازه و خوشمزه

مشاهده محصولات

واحد نمونه استاندارد در تولید فرآورده های لبنی

01

دریافت  شیر خام

مهمترین نکته در تولید فرآورده های لبنی باکیفیت دریافت مواد اولیه مرغوب که همان شیر است میباشد که از بهترین و پیشرفته ترین دامداریها تهیه میشود.

02

در این مرحله شیر خام توسط آزمایشگاه مدرن شرکت پس طی مراحل آزمایش و تایید کیفیت مجوز دریافت شیر صادر میشود.

آزمایش و صدور مجوز تخلیه شیر

03

پس از دریافت شیر بنا به سفارش بازار این واحد شروع به تولید محصول با دقت و نظارت کنترل کیفیت مینماید.

 تولید محصول

استاندارد - آریا پاک سپاهان - سیاحت 7 - لبنیات